Intertyres Sp. z o.o.

Warunki dostawy

 1. Ogólne warunki dostawy regulują umowy zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a Inter Tyres Sp. z o.o. w Dębicy w ramach prowadzonej przez powyższe podmioty działalności gospodarczej.
 2. Użyte w poniższych paragrafach określenia rozumiane są w sposób następujący:
  1. Ogólne Warunki – Ogólne Warunki Dostawy Inter Tyres Sp. z o.o.
  2. Dostawca – Inter Tyres Sp. z o.o. w Dębicy
  3. Odbiorca – podmiot gospodarczy działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
  4. Towar – rzecz oznaczona, co do gatunku wytworzona przez Dostawcę na podstawie przedłożonego przez Odbiorcę zamówienia
  5. Umowa – potwierdzenie zamówienia dostawy wystawione przez dostawcę i potwierdzone przez Odbiorcę poprzez podpis (i pieczątkę) osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy
  6. Zamówienie – pisemne zamówienie towaru złożone przez Odbiorcę, podpisane przez osobę upoważnioną przez odbiorcę, może ono mieć formę e-mail 
 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy zamówiony przez Odbiorcę na warunkach i terminach określonych w Umowie
 4. Odbiorca zobowiązany jest do odebrania zamówionych rzeczy i dokonania za nie zapłaty
 5. Szczegółowe ustalenia dotyczące ceny przedmiotu dostawy, sposobu i terminów wpłat ewentualnych zaliczek lub całości ceny określone są w Umowie
 6. Rozliczanie należności Dostawcy nastąpi na podstawie faktur VAT
 7. Odbiorca upoważnia niniejszym Dostawcę do wystawienia należnych mu faktur bez podpisu ze swojej strony
 8. Dostawca wystawi fakturę – pro forma Odbiorcy przed terminem uzgodnionej zapłaty zaliczki, bądź fakturę po wykonaniu zamówienia
 9. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy
 10. Przekroczenie przez Odbiorcę ustalonych terminów płatności rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych w wysokości i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi, chyba że umowa stanowi inaczej

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji