Intertyres Sp. z o.o.

Warunki dostawy

 1. Ogólne warunki dostawy regulują umowy zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a Inter Tyres Sp. z o.o. w Dębicy w ramach prowadzonej przez powyższe podmioty działalności gospodarczej.
 2. Użyte w poniższych paragrafach określenia rozumiane są w sposób następujący:
  1. Ogólne Warunki – Ogólne Warunki Dostawy Inter Tyres Sp. z o.o.
  2. Dostawca – Inter Tyres Sp. z o.o. w Dębicy
  3. Odbiorca – podmiot gospodarczy działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
  4. Towar – rzecz oznaczona, co do gatunku wytworzona przez Dostawcę na podstawie przedłożonego przez Odbiorcę zamówienia
  5. Umowa – potwierdzenie zamówienia dostawy wystawione przez dostawcę i potwierdzone przez Odbiorcę poprzez podpis (i pieczątkę) osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy
  6. Zamówienie – pisemne zamówienie towaru złożone przez Odbiorcę, podpisane przez osobę upoważnioną przez odbiorcę, może ono mieć formę e-mail 
 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy zamówiony przez Odbiorcę na warunkach i terminach określonych w Umowie
 4. Odbiorca zobowiązany jest do odebrania zamówionych rzeczy i dokonania za nie zapłaty
 5. Szczegółowe ustalenia dotyczące ceny przedmiotu dostawy, sposobu i terminów wpłat ewentualnych zaliczek lub całości ceny określone są w Umowie
 6. Rozliczanie należności Dostawcy nastąpi na podstawie faktur VAT
 7. Odbiorca upoważnia niniejszym Dostawcę do wystawienia należnych mu faktur bez podpisu ze swojej strony
 8. Dostawca wystawi fakturę – pro forma Odbiorcy przed terminem uzgodnionej zapłaty zaliczki, bądź fakturę po wykonaniu zamówienia
 9. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy
 10. Przekroczenie przez Odbiorcę ustalonych terminów płatności rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych w wysokości i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi, chyba że umowa stanowi inaczej

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem